Doel Steenbreek

Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan. Ook de aanleg van twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui wordt gezocht naar andere oplossingen. Op steeds meer locaties worden bijvoorbeeld extra vijvers en wadi’s aangelegd.

Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.

Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. Groen wordt neergezet als een product én een middel: Een multifunctioneel product dat in veel opzichten een positieve uitwerking heeft op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.

Operatie Steenbreek in beeld 

 ‘Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend, welke door media in stand wordt gehouden. We zien het in huis- en tuin programma’s steeds weer terug. We zijn er ook aan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Iedereen bewust maken van de gevolgen van verstening en ervan overtuigen meer groen toe te passen is wat ons te doen staat.’

Wout Veldstra, voorzitter Stichting Steenbreek

Gevolgen verstening

Verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving*:

 Hitte-eiland-effect

Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: ofwel het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer heeft een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen en dan vooral voor ouderen en zwakkeren.

Biodiversiteit

Verstening zorgt voor afname van het leefgebied van bijvoorbeeld egels, vlinders, (wilde) bijen en insecten maar heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.

Waterhuishouding

Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.

 Neerslagoverschot

Verstening zorgt voor het verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten. Hierdoor zijn planten eerder kwetsbaar.

Luchtkwaliteit

Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijnstof neemt toe.

Gezondheid

De afwezigheid van groen heeft een negatief effect op gezondheid, herstel en het welzijn van de mens.

© Stichting Steenbreek - Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl