Aanbod

BIMBY

Binnen Operatie Steenbreek wordt de BIMBY-methode (Beumer & Martens, 2014; Beumer, 2014) gebruikt. De BIMBY-methode is een vorm van citizen science. Dat betekent dat burgers door een onderzoeker worden begeleid in het verzamelen van informatie over hun tuinen met behulp van een vragenlijst en toegankelijke indicatoren. Daar komt uiteindelijk een score uit voort die vergeleken kan worden met scores van je buren, familie of vrienden. Door zelf systematisch je tuin te onderzoeken word je uitgenodigd om eens op een andere manier naar je tuin te kijken: de tuin als ecosysteem en als onderdeel van de grotere groene infrastructuur van de stad en de regio.

BIMBY combineert ecologische factoren, design factoren, en socio-culturele perspectieven op natuur. Dieper liggende oorzaken en motieven om tuinen op een bepaalde manier in te richten, te onderhouden en te gebruiken worden in de analyse van de data door de onderzoeker naar boven gehaald. Deze informatie wordt besproken in interactieve focusgroepen, waarin diverse maatschappelijke partijen verenigd zijn (de tuineigenaren, stadsplanners, ecologen, tuinarchitecten, commerciële partijen, en kenniscentra). BIMBY gaat op deze manier verder dan de klassieke citizen science, waarin burgers puur data verzamelen voor de onderzoeker. Door de inclusieve benadering die oproept tot gesprek en dialoog, draagt BIMBY bij aan een maatschappelijke transformatie naar een duurzamere opvatting en invulling van tuininrichting en stedelijk leefklimaat.

Website

Gemeenten die participeren in Operatie Steenbreek krijgen ieder een eigen webpagina die opereert onder de landelijke site van operatiesteenbreek.nl. Deelnemende gemeenten kunnen deze webpagina zelf beheren.

Vogelbescherming

Tuinvogelconsulenten

Verspreid over heel Nederland zijn circa 100 vrijwillige tuinvogelconsulenten actief voor Vogelbescherming Nederland. Zij geven persoonlijke adviezen op maat voor een groene en natuurlijke tuin. Goed voor de biodiversiteit én waterretentie.

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuinadvies

Stadsvogeladviseurs

Zoekt u inspiratie voor het vergroenen van de openbare ruimte? De vrijwillige stadsvogeladviseurs van Vogelbescherming Nederland denken graag met u mee.

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad

Tuinvogeltelling

De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland vindt dit keer plaats op 28 en 29 januari 2017. Jaarlijks tellen tienduizenden Nederlanders in dit weekend van januari de vogels in hun tuin en helpen zo mee aan het grootste citizen science-project van Nederland. Meedoen is simpel: 30 minuten lang noteer je de vogels in de tuin. Kijk voor meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl

Via de pagina www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/in-mijn-buurt kan elke gemeente na afloop zijn eigen top 10 van tuinvogels bekijken.

Alle tuinen in Nederland vormen een gebied dat vijf keer groter is dan de Oostvaardersplassen. Toch is de natuur van tuinen relatief onbekend. Om zicht te krijgen op wélke soorten zich in tuinen ophouden, en hoe het met ze gaat, is er de Jaarrond Tuintelling Met die gegevens kunnen de deelnemende natuurorganisaties na verloop van tijd effectieve beschermingsmaatregelen voorstellen. En het mooie is dat deelnemers hun eigen tuin meer gaan waarderen en verder gaan vergroenen.

Landelijke platform

Daarnaast maakt de gemeente gebruik van het landelijke platform van Operatie Steenbreek waar al meerdere gemeenten bij zijn aangesloten. Dit platform heeft als doel de kennisuitwisseling op landelijk niveau te stimuleren. Dit houdt het volgende in:

Samenhang

Ervaring leert dat Operatie Steenbreek een paraplufunctie vervult. In gemeenteland bestaan er al veel diverse initiatieven om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen, maar vaak opereren deze los van elkaar. Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek ontstaat er meer samenhang.

Communicatie

Deelnemende gemeenten profileren zich op landelijke schaal doordat zij automatisch meedingen naar de jaarlijkse nationale biodiversiteit award. De gemeenten worden opgenomen in het netwerk van de Vitale Groene Stad van de stichting Entente Florale Nederland met wie Operatie Steenbreek een partnerschap heeft. In de volgende uitgave van het magazine Vitale Groene Stad wordt er dan ook veel aandacht gevraagd voor Operatie Steenbreek. Ook in de nieuwsbrief van de Vitale Groene Stad wordt aandacht besteed aan de activiteiten rondom Operatie Steenbreek.

Onderzoeksdeel

Deelnemende gemeenten hebben exclusief entree tot kennis. Kennis omtrent zaken als aanpak groene burgerinitiatieven, innovatieve ontwikkelingen met bomen en planten op het gebied van klimaatbeheersing, natuurlijke waterbuffering, bevordering van biodiversiteit etc. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten, kennisinstellingen, waterschappen, bedrijfsleven, etc. Mocht er interesse zijn in de activiteiten rondom Operatie Steenbreek dan kan er in Katwijk een toelichting worden gegeven over bijvoorbeeld de tuinambassadeurs alsook over de maatschappelijke en economische waarde van groen door Alterra of Maastricht University, Van Hall Larenstein of Rijksuniversiteit Groningen. Door deze kennis aan te bieden wordt aandacht gevraagd van de natuurlijke eigenschappen van groen en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden in de komende jaren om de biodiversiteit te vergroten en ter preventie om waterproblematiek mede op te lossen.

Praktische deel

Gemeenten ontvangen: o De folder van Operatie Steenbreek die verspreid kan worden (er is een nieuwe folder in de maak die aangepast kan worden naar de lokale situatie); o Een eigen webpagina voor het digitale kennisnetwerk; o Gebruik van logo van Operatie Steenbreek voor de eigen activiteiten.

Tot slot

Het doel is dus om kennis en ervaring te delen om daarmee te voorkomen dat gemeenten het wiel opnieuw gaan uitvinden.